Laporan Tahunan

Laporan Tahunan

2020/2021 2021/2022 2022/2023
Laporan Tahunan FTKE FTKE 20/21 FTKE 21/22
Laporan Tahunan Prodi Sarjana Teknik Perminyakan STP 20/21 STP 21/22
Laporan Tahunan Prodi Sarjana Teknik Geologi STG 20/21 STG 21/22
Laporan Tahunan Prodi Sarjana Teknik Pertambangan STT 20/21 STT 21/22
Laporan Tahunan Prodi Magister Teknik Perminyakan MTP 20/21 MTP 21/22
Floatin Button
Floatin Button